Konsulat Honorowy Republiki Estonii
 
     
     

strona glowna
estonia
konsul
konsul
konsul
galeria
kontakt
linki

iwaszkiewicz

Prof. dr hab. Michał Iwaszkiewicz – urodził się 29 sierpnia 1942 roku w Warszawie. Absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu, w którym wydawał w latach 1957 – 60 gazetkę młodzieżową „Młoda Myśl”. Życie naukowe, zawodowe i osobiste związał z Poznaniem. W latach studiów współpracował z poznańskimi mediami, w roku 1963 został zaangażowany do zespołu „Gazety Poznańskiej”, z którą współpracował do końca jej istnienia. Czynnie działał w Zrzeszeniu Studentów Polskich oraz Kole Naukowym Prawników, piastując przez dwie kadencje funkcje przewodniczącego Komitetu Koordynacyjnego Kół Naukowych Prawników w Polsce (1964 – 72). Ożenił się w roku 1963 z Joanną Dombek, biologiem. Ma dwoje dzieci: córkę Aleksandrę i syna Andrzeja.
W roku 1965 ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Pracę doktorską obronił w roku 1974 w ówczesnej Wyższej Szkole Ekonomicznej (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny ) w Poznaniu z ekonomiki handlu zagranicznego, wykorzystując w pracy elementy marketingu – wówczas w Polsce o charakterze pionierskim. W roku 1976 odbył staż naukowy na Uniwersytecie Paris I – Sorbona. W 1999 uzyskał tytuł doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie politologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Od roku 1998 jest profesorem tytularnym Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, jest także profesorem Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu – uczelni, którą założył i którą kieruje od chwili jej powołania do życia.
Od początku kariery akademickiej prof. Iwaszkiewicz angażował się w życie naukowe i dydaktyczne uczelni, z którymi był związany. Wkrótce po zakończeniu studiów i uzyskaniu tytułu magistra prawa podjął pracę jako asystent w Zakładzie Filozofii Politechniki Poznańskiej, by po roku przenieść się na swój macierzysty Wydział Prawa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza – do Katedry Nauk Ekonomicznych, z która związany był aż do początku lat 80. W roku 1982, prof. Iwaszkiewicz, już jako starszy wykładowca, opracował autorski program marketingu w kulturze, który realizował w Instytucie Kulturoznawstwa UAM. Jednocześnie zaangażował się w tworzenie i animowanie struktur w owych czasach nowatorskich – instytucji zarządzających kulturą i przygotowanie kadr menedżerów dla tych działań. Był inicjatorem powołania w roku 1985 Ośrodka Badania Rynku Sztuki Współczesnej; a w latach 1992 – 97 prowadził działalność edukacyjną powołując pierwsze w Polsce Studium Menadżerów Kultury. Prof. Iwaszkiewicz stanął na jego czele jako dyrektor i aż do chwili utworzenia w oparciu o uzyskane doświadczenia niepaństwowej szkoły wyższej rozwijał jego działalność jako instytucji o zasięgu ogólnopolskim, wydając zeszyty naukowe pt. Rynek Sztuki Współczesnej. W roku 1997 Ośrodek stał się organem założycielskim Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych. W 1997 roku objął funkcję kanclerza a od 1998 nieprzerwanie pełni funkcję rektora. Od roku 2006 jest jednocześnie przewodniczącym Forum Uczelni Niepaństwowych w Wielkopolsce oraz vice-przewodniczącym Konwentu Rektorów Szkół Wyższych przy Wojewodzie Wielkopolskim.

W latach 60. i 70. ubiegłego stulecia prof. Iwaszkiewicz przebywał wielokrotnie za granicą m.in. na stażach naukowych w Perugii i Grenoble, oraz w Moskwie i ówczesnym Leningradzie (dziś St. Petersburg). Był również stypendystą rządu francuskiego na paryskiej Sorbonie. Wyniesione stamtąd doświadczenia wykorzystywał w pracy naukowej i w działalności dydaktycznej. Nawiązał kontakty z uczelniami w Wielkiej Brytanii, w tym z Uniwersytetem w Edynburgu, i Instytutem Naukowym w Grimbsy. Był inicjatorem powołania Biura Promocyjnego WSUS w Pekinie i Szanghaju w latach 2004-05.
W roku 1995 w oparciu o absolwentów i sympatyków studium menadżerów kultury doprowadził do powołania na I Kongresie Menadżerów Kultury Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Menadżerów Kultury. W latach 2004-05 był uczestnikiem prac i redaktorem wersji końcowej Karty Kultury Polskiej.

Dorobek Naukowy:
Specjalność: prawne i ekonomiczne aspekty działalności twórczej, marketing w kulturze, polityka kulturalna, komunikacja społeczna i public relations.

Publikacje zwarte:

 • „Model działalności eksportowej rzemiosła” - Poznań 1977
 • „Refleksje o tożsamości” - Poznań 1984
 • „Marketing na rynku sztuki współczesnej” - Poznań 1992
 • „Menedżer kultury” - redakcja podręcznika - Poznań 1995
 • „Państwo a gwarancje rozwoju kultury w Polsce” - Poznań 1999
 • „Poradnik dobrych obyczajów”- Poznań 2006
 • „Dokąd zmierza Europa?”- Poznań 2007, (jako red.nauk. wraz z prof. dr hab. Zbigniewem Drozdowiczem)
 • „Europa wspólnych wartości”- Poznań 2006, (jako red.nauk. wraz z prof. dr hab. Zbigniewem Drozdowiczem)
 • „Szkoła dobrych manier”- Poznań 2010
Ponad 300 artykułów z problematyki badawczej w czasopismach krajowych i zagranicznych, w tym również o charakterze publicystycznym.

Członkostwo w towarzystwach i radach naukowych:
 • Stowarzyszenie Menedżerów Kultury w Polsce - prezes Zarządu Głównego
 • Członek Wielkopolskiej Rady Gospodarczej 1996 - 1998
 • Członek Rady Naukowej Biblioteki Kórnickiej PAN
 • Członek Rady Instytutu Dziennikarstwa Prasy Polskiej
 • Członek Rady Naukowej Centrum Badań Interdyscyplinarnych
 • członek Rady Konsultacyjnej Komendanta Głównego Policji
Odznaczenia:
45 odznaczeń państwowych, resortowych i regionalnych, w tym; Krzyże Oficerski i Kawalerski OOP, Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż za Zasługi dla ZHP, Złota Odznaka ZSP Lider Pracy Organicznej 2008

Konsul honorowy Republiki Estonii od 2005r. Inicjator powołania Ligi Dobrych Obyczajów od 2007